GÖRSEL SANATLAR

Sanat eğitimi bir milleti millet olma bilincine ulaştıran en önemli değerdir ve yaratıcılığı geliştirmeye yarayan unsurların başında gelir. Bu nedenle sanat eğitimi önemlidir. Sanat eğitiminin amacı, öğrencilerin yaşanılan olaylara bakış açılarını geliştirmek, zihinsel birikimlerini görsel biçimlerle ifade edebilmelerine yardımcı olmak ve kendilerini hür bir şekilde ortaya koyabilmelerini sağlamaktır.

Bu nedenle eğitim sistemleri içinde sanat eğitiminin yeri mühimdir çünkü sanatın fertlere kattığı yaratıcılık, düşünce aktarımı, ifade özgürlüğü, el becerileri ve kültür birikimi fertler için hayatlarının her alanında kendini gösterecektir.

Genel Bilgiler

Görsel Sanatlar Bölümü, görsel eğitim aracılığıyla öğrencilerimizin algısal ve zihinsel yeteneklerini geliştirerek onların estetik duygularla hareket etmelerini sağlamaktır. Böylelikle amacımız görsel değerler hakkında bilgi sahibi olmuş, duygu ve düşüncelerini görsel dil aracılığıyla yansıtan, özgün düşünce yapısı kazanmış, sanat eseri okuyan ve kavrayan, sanat sevgisi ve bilinci kazanmış öğrenciler tyetiştirir.

Bölümün Genel Amaçları

Güzel Sanatlar Bölümü, sunduğu ders programları ve etkinlikler aracılığıyla aşağıdaki genel hedeflere yönelik çalışır:

  • Öğrencilerimizin sanatsal ifade şekillerini tanımalarını ve bu sanatsal ifade şekillerini bir iletişim yolu olarak kullanabilmelerini sağlamak,
  • Hayatın her alanında gerekli olacak yaratıcılıkla ilgili ortaya çıkmamış dürtüleri harekete geçirmek ve geliştirmek,
  • Bireysel ve grup çalışmalarıyla sorumluluk, iş birliği, karşılıklı sevgi-saygı, dayanışma, yardımlaşma kavramlarını öğretmek, geliştirmek ve hayatın içerisinde bunu bir yaşam felsefesi olarak benimseyip uygulamak,
  • Özgün düşünen; deneyen, dizayn eden, oluşturan; duyarlı; sanata ve kültürel değerlere saygılı ve genel kültür sahibi fertler yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.