EZGİLİLER EĞİTİM KURUMLARI DİL POLİTİKASI

Ezgililer Eğitim Kurumları olarak hedefimiz öğrencilerimizi öncelikle Ana dillerinde ve farklı dillerde kendini ifade edebilen, yaşam boyu öğrenen uluslararası kimliğe sahip dünya vatandaşları olarak yetiştirmektir.

Okulumuzda bütün öğretmenlerimizi kendi branşlarının yanı sıra aynı zamanda öğrencilerin dil gelişiminden sorumlu olan dil öğretmeni olarak kabul ediyoruz. Bu sebeple tüm dil öğretmenlerimizin çağdaş dil eğitimi yaklaşımlarını takip edebilmeleri için ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacı ile düzenli olarak kurslara, hizmet içi eğitim programlarına, atölye çalışmalarına ve konferanslara göndermekteyiz.

Türk Milli Eğitim Müfredatı hedeflerini IB programları çerçevesinde yeniden şekillendiren okulumuz öğretmenlerimiz, öğrencilerin dili anlamlı ve keyifli bağlamlarla geliştirebilmesi için yardımcı olacak öğrenme deneyimlerini planlar, böylece öğrencilerimiz bağlantı kurarak öğrenmelerini uygulamaya yansıtır ve de kavramsal anlamalarını yeni durumlara aktarabilir hale gelirler.

Dilin, öğrenenlerin dünya ile etkileşime girmesinde aracı rolü üstlendiğine inanan bizler; ana diline hakim, aynı zamanda yabancı dili hayatında akti c f kullanabilen, kültürler arası etkileşimi sağlayabilen, duygu, düşünce ve fikirlerini yazılı ve sözlü olarak özgürce ifade edebilen bireyler yetiştirmek amacıyla uygun ortamlar sağlamaktayız.

ÖĞRETİM DİLİ

Kurumumuzda eğitim - öğretim dilimiz Türkçe’ dir. Dilin doğru kullanılmasının iletişimde çok büyük bir rol oynadığına inanmaktayız. Ana dili okulun eğitim dilinden farklı olan öğrencilerimize belirli saatlerde ana dilimizi pekiştirmeleri için ekstra çalışmalar yapmaktayız.

Okulumuzda dil, sorgulama ve iletişim aracı olarak görülmektedir. Ana dilde uyguladığımız bütün etkinlikleri İngilizcede de de uygulamaktayız. Böylece dili ders olmaktan çıkarıp öğrencilerimizin günlük yaşamlarında da aktif olarak kullanmalarını sağlamaktayız.

Dili ve kültürü bir bütün olarak gören okulumuz, öğrencilerin akademik ve sosyal iletişimini güçlendirmek amacıyla kendi kültürlerini ve diğer kültürleri tanıyabilecekleri ulusal bilinci geliştirebilecekleri etkinlikler yapmaktadır.

ANA DİL VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ

Ana dilde okuma - yazma öğretimine ilkokul 1. sınıftan itibaren MEB’ in programı temel alınarak başlanmaktadır.

 

İlkokul 1. sınıftan itibaren sınıflarda okuma, anlama, dinleme, konuşma, yazma, medya okuryazarlığı, görsel yorumlama becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalara ağırlık verilmektedir. Bu amaçla sözlük, imla ve yazım kılavuzu kullanımı, okul içi ve dışında kütüphanenin etkin kullanımı desteklenmektedir.

Tüm araştırma görevlerinde öğrenciler öncelikle okul kütüphanesine yönlendirilmektedir. Bu sebeple, okul kütüphanemizin dil kaynaklarının zenginliğine ve çeşitliliğine önem verilmektedir. Tüm öğretmenler yeni çıkan kaynakları takip ederek kütüphaneye kazandırmayı hedeflemekte ve yayın evleri ile iş birliği yapmaktadır.

Ünlü çocuk edebiyatçıları okula davet edilerek öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Dil, öğrencilerin disiplinler üstü bağlantıları kurarken kendilerini yazılı ve sözlü ifade etmelerinde etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

Okulumuz, dilin iletişim kurma ihtiyacı ile bağlantılı olduğunu bilerek sorunların çözümünde öğrencilerin kullanabilecekleri fırsatlar sunarak öğrencilere sosyal farkındalık kazandırmaktadır.

Yazılı ve görsel basından güncel haberler takip edilerek öğrencilerimizin ana dilde eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileri geliştirilmektedir.

Her öğretmenin bir dil öğretmeni kabul edilmesi düşüncesinden yola çıkarak dilin doğru kullanılmasında model olmaya özen gösterilmektedir.

Dil kullanımını gerektiren kazanımlara yönelik uygulamalarımız öğrencilerin gelişim ve yaş düzeyine uygun olarak belirlenmektedir.

Yaratıcı yazma becerilerini geliştirmek amacıyla 1. sınıflarımız hikaye yazma çalışması yapmakta ve yazılan hikayeler kitap haline getirilmektedir.

Öğrencilerin özgüvenlerini ve dili etkin kullanabilme becerilerini geliştirmek adına öğrenciler belirli sorgulama ünitelerinin sonunda edindikleri bilgi ve becerileri İngilizce performanslarla sergileme fırsatı yakalamaktadır. (Spellingbee, skeçler, müzik ve dans gösterileri)

Grup çalışmalarını son derece önemseyen okulumuz, iletişimin sorumluluk almada etkin rol oynadığını bilerek öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerini desteklemektedir.

Uluslararası etkileşim büyüdükçe çok yönlü iletişim becerileri gelişmiş bireylere olan ihtiyaç da buna paralel olarak büyümektedir. Bu nedenle Ezgililer Eğitim Kurumları ana sınıfında ve ilkokulda sadece İngilizce, 5, 6, ve 7. sınıflarda ise İngilizcenin yanı sıra seçmeli olarak Almanca ve Fransızca olmak üzere üç farklı yabancı dil öğrenme imkanı sunmaktadır.

Okulumuzda İngilizce eğitimi ana sınıfından itibaren haftada 12 saat ile başlamaktadır. 1, 2, 3. ve 4. sınıflarda haftada 11 saat İngilizce eğitimi verilmektedir. Amacımız öğrencileri dile maruz bırakarak İngilizceyi sevdirmek, onların dinleme ve konuşma becerilerini geliştirerek dil edinimlerini sağlamaktır.

Tema odaklı dil edinim programımızla şarkılar, oyunlar, hikâyeler, deneysel çalışmalar, drama çalışmaları ve portfolyo çalışmalarıyla öğrencilerin okuma, anlama, konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

Öğrencilerin anlam oluşturması için her sorgulama ünitesinde düzenli olarak ders içi online platform kullanılmaktadır.

Koridorlarda ve sınıflarda yapılan çalışmalarda çok dilliliğe önem verilmektedir.

Okulumuz dilin insan yaşamının önemli bir parçası olduğu gerçeğinden yola çıkarak ana dil ve yabancı dil derslerinin içeriklerini diğer dersler ile ilişkilendirmekte ve öğrencilerin yaşamları boyunca ihtiyaç duyacakları temel becerileri daha bütüncül bir yaklaşımla vermeye çalışmaktadır.

Öğrencilerimize İngilizce okuma alışkanlığı kazandırmak için Türkiye genelinde yılda 2 kez düzenlenen Oxford Big Read vb. okullar arası yarışmalara öğrencilerimizin katılmaları sağlanmaktadır. Başarılı olan öğrenciler ödüllendirilmektedir.

 
 
 

Ölçme Değerlendirme

Dile dair ölçme değerlendirme uygulamaları, ölçme değerlendirme politikası göz önünde bulundurularak yapılmaktadır.

Farklılaştırma Görevleri

Okulumuz, ana dili Türkçe olmayan, İngilizce ek dilde temel bilgisi bulunmayan öğrencilerimizin, gelişimlerini arttırmak için bireysel öğrenim planları uygulamaktadır.