DEĞERLENDİRME POLİTİKASI

Bu belge Özel Ezgililer İlkokulunun ölçme ve değerlendirme amaçlarını kapsamaktadır. Bu politika öğretmenlerin ve yöneticilerin iş birliği ile hazırlanmıştır ve düzenli aralıklarla gözden geçirilmektedir. Bu süreçte okul - aile işbirliği önemsenmektedir.

Okulumuzdaki ölçmenin başlıca hedefi öğrenme süreci hakkında öğrenciye, veliye ve öğretmene geri bildirim sağlayabilmek ve öğrenim süreçlerimizi ileriye taşımaktır. Bunu yaparken yaşam boyu öğrenmeyi öğretmek ana hedefimizdir.

AMAÇLARIMIZ

-IB felsefesinin, PYP müfredat çerçevesinin ve IB Öğrenen Profilinin ne kadar benimsendiğini tespit etmek.
-Her öğrencinin potansiyelini tespit edip, geliştirilmesi gereken alanları belirleyerek onları bulundukları noktadan en üst seviyeye taşımak.
-Öğrencilerin sorgulamalarının zaman içerisinde gelişmesini ve öğrenmeyi ilerletebilecek açık uçlu sorular sormalarını sağlamak.
-Öğrencilerin sorun çözme becerilerini desteklemek.
-Sorgulamalarını başarılı bir şekilde daha ileriye taşıyabilmek için anladıklarını uygulamalarına yansıtmalarını sağlamak.
-Kendi öğrenme faaliyetlerine dair dönüşümlü düşünmeleri için öğrencileri sürece katmak.
-Öğrencilerin hem bağımsız davranma hem de işbirliği içinde çalışma becerisi geliştirmelerini sağlamak.
-Öğrencilere geri bildirim verebilmek amacıyla kayıt tutmak ve raporlama yapabilmek için veri elde etmek.
-Belirlediğimiz hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını tespit etmek.

NASIL ÖLÇÜYORUZ?

Ön Değerlendirme

Öğrencilerin ön bilgilerini değerlendirmeyi ve öğretmenlerimizin öğretim şekillerini buna göre planlamasını sağlamaktadır.

Eğitim Öğretim yılının başında tüm derslerden hazır bulunuşluk belirleme çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalar öğrencilerin ön bilgilerini değerlendirecek açık uçlu, betimsel ve tartışmaya açık sorular içermektedir. Öğrenme süreci boyunca, her sorgulama ünitesinin başında, öğrencilerin ön bilgilerini ölçmek ve gerekli planlamaları yapmak için öğretmenler çeşitli teknikler (BBÖ, Merak Duvar, vb.) kullanmaktadırlar.

Süreç Değerlendirme

Öğrenmedeki bir sonraki aşamanın planlanması için gerekli olan bilgiler sağlanır. Bu amaçla öğrenciler her etkinliğin sonunda çeşitli ölçme ve değerlendirme araçları kullanılarak (öz değerlendirme, akran değerlendirme, rubrik, vb.) değerlendirilir. Süreç değerlendirme yaparken düzenli ve sık aralıklarla geri bildirimde bulunarak öğrenme geliştirilir. Böylece öğrenenler bilgi ve anlayışlarını geliştirebilir, öğrenme isteklerini besleyebilir, dönüşümlü düşünebilir, öz değerlendirme kapasitelerini geliştirebilir ve sonraki öğrenmeye katkıda bulunabilirler.

Sonuç Değerlendirmesi

Her ünitenin sonunda yer alır ve sorgulama üniteleri boyunca öğrencinin hangi kavramları anladığını, hangi bilgiyi kavradığını, hangi beceri ve tutumu edindiklerini göstermelerine imkan sağlayan gerçekçi görevlerdir.

Öğrencilere ne öğrendiklerini göstermeleri için imkan sunmakta ve dikkatli bir biçimde ana fikrin ne kadar anlaşıldığını gösteren ve öğrencilerin eyleme geçmesini cesaretlendiren etkenleri ölçmektedir.

Veri Toplama ve Analiz

Özel Ezgililer İlkokulu olarak “Ne öğrendiğimizi nasıl bileceğiz?” sorusunun yanıtı ölçme değerlendirme hedefimizin temelini oluşturur. “Stratejiler; öğretmenin, bir öğrencinin öğrenmesi ile ilgili bilgi toplarken kullandığı yöntemler ve yaklaşımlardır. Öğretmenler, çok çeşitli araçlar kullanarak bu bilgiyi kaydederler. Bu araçlar veri toplamada kullanılır.

Uygun stratejileri seçerken hangi araçların o stratejiye uygun ve alakalı araçlar olduğunu göz önünde bulundurmak önemlidir. Böylece öğrenme deneyiminin, etkili bir ölçme-değerlendirmesi yapılabilir.”
(PYP’ yi gerçekleştirmek: Uluslararası İlköğretim İçin Müfredat Çerçevesi, s. 47)

Stratejiler - Araçlar

Stratejiler ölçme değerlendirme sürecinin merkezinde yer alacak şekilde ve öğrencilerin seviyelerine ilgilerine, becerilerine uygun olacak şekilde belirlenmektedir.

Stratejiler;
-Gözlemler
-Performans değerlendirme
-Süreç odaklı değerlendirme
-Seçilmiş cevaplar
-Açık uçlu uygulamalardır
Araçlar;
-Rubrikler
-Örnekler
-Kontrol listeleri
-Kısa gözlem kayıtları
-Baremler

Raporlama ve Bilgilendirme

Raporlama, öğrenciler ve veliler için yararlı olabilecek net bilgilerin sunulmasını sağlar. Bu nedenle, ölçme-değerlendirme üzerine hazırlanan raporlama, öğrencilerin ne bildiğine, anladığına ve yapabileceği ile ilgili bilgilerin aktarımıyla ilgilidir.

Geri bildirimsiz ölçme- değerlendirme yargıdan öteye gitmeyeceği için Özel Ezgililer İlkokulunda yapılan raporlamaya veliler, öğrenciler ve öğretmenler katılır. Yapılan ölçme-değerlendirme herkes açısından net ve kolay anlaşılır, kapsamlı, adil ve inandırıcıdır.

Öğretmen - Veli Toplantıları

Ezgililer Öğretmenleri, öğrencilerinin ilerlemesine, gelişimine ve ihtiyaçlarına dair bilgileri velilerine vermek, velilerin sorularını yanıtlamak, varsa endişelerini gidermek ve öğrenme sürecindeki rollerini belirlemek için belirli aralıklarla toplantılar düzenlerler. Karşılıklı aktarımla planlamalarında gerekli düzenlemelerini yaparak süreci hem izler hem de katkı sağlarlar.

>Gelişim Raporları

Her dönemin sonunda toplamda iki defa öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerini ve gelişimlerini gösteren, o dönem içindeki tüm derslere ait kazanımları ve yorumları içeren raporlar yazılmaktadır.

Raporlama yapılırken;
1- Öğrenen Profili göz önünde bulundurulur.
2- Disiplinlerüstü üniteler ve derse özgü öğretim kapsama dahil edilir.
3- Öğrencinin gelişimine katkıda bulunan bütün öğretmenlerin yorum yapmasına fırsat tanınır.
4- Programın bütün temel unsurları dahil edilir.

Portfolyolar

Özel Ezgililer İlkokulu olarak öğrencilerin ilerlemesine dair kanıtlar sunmayı sağlamak ve başarısını belgelemek amacıyla portfolyo sunum günleri düzenlemekteyiz.

Belirli bir zaman aralığında hem bireysel hem de grup içindeki öğrenenler olarak her bir öğrenci çalışmalarını bir dosyada biriktirir. Akademik yılın sonunda her öğrenci velilerine ve öğretmenine bu dosyadaki çalışmalarından bir veya birkaçını seçip, seçme sebeplerini anlatan sunum yaparlar. Öğrenciler öğrenmelerindeki dönüm noktalarını aileleri ile paylaşma imkanı bulurlar.

PYP Sergileri

“PYP’ nin son yılında öğrenciler PYP sergisi isimli bir bitirme projesine katılırlar. Bu projede her bir öğrencinin, programın 5 temel unsuru ile ilgili çalışma yaptığını göstermesi gerekir: bilgi, kavramlar, beceriler, tutumlar ve eylem. Bu bir yandan kişisel ve paylaşılan sorumluluklar ruhu içinde gerçekleştirilen disiplinlerüstü bir sorgulamadır, bir yandan da PYP’ den ortaöğretime geçişlerine belirten bir sonuç değerlendirmesi etkinliğidir.” (PYP’ yi gerçekleştirirken: Uluslararası İlköğretim İçin Müfredat Çerçevesi. s. 53) Bu beklenti ve anlayış ile uyumlu olarak 4. sınıfta Özel Ezgililer İlkokulu ve ilk Yıllar Programı - PYP mezunu adayı olan öğrencilerimiz, yıl boyunca üzerinde çalıştıkları projeleri okul toplumuna sunarlar.